وظایف شورا:

 به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده۲ آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1/9/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای عمل به بند "ه" ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم چنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری این آیین نامه مشتمل بر مفاد زیر مبنای عمل قرار گرفت.

اهداف:

1- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد موسسه به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها.

2- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه.

3- ارتقاء کیفیت مؤلفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه.

4- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی مؤسسه.

5- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه.

6- ایجاد وحدت رویه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه.

7- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی­نفعان داخلی و بیرونی.

8- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند موسسه از طریق بررسی و مقایسه وضع موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ای و بین المللی.