فرم ها و آیین نامه ها
برای مشاهده آیین نامه تشکلیل شورا و مدیریت نظارت،ارزیابی  تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری فایل مورد نظر را کلیک نمایید(pdf)