ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : همایون بابایی

رتبه علمی : استاد 

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

مدت تصدی : از سال 1396 تا کنون

تلفن : 31322918

پست الکترونیکی : Babaei_H@uk.ac.ir 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

    صفحه در حال به روز رسانی است