صفحه در حال به روز رسانی است

برای مشاهده آیین نامه تشکلیل شورا و مدیریت نظارت،ارزیابی  تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری فایل مورد نظر را کلیک نمایید(pdf)