نشست مدیران نظارت استان در دانشگاه شهید باهنرکرمان

نشست مدیران نظارت استان کرمان روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 98 ، با حضور دکتر رحیم صفری، معاون مرکز نظارت آموزش عالی وزارت عتف در دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در این نشست دکتر همایون بابایی دبیر هیأت استانی نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ضمن خوشآمد گویی وضعیت دفاتر نظارت در دانشگاهها را مطلوب ارزیابی کرد و برخی از برنامه‌های شبکه نظارت و ارزیابی در استان کرمان را تشریح و تبیین نمود.
همچنین دکتر ضیاءالدینی معاون نظارت و ارزیابی دانشگاه، بر ضرورت انجام کار تیمی و همسان‌سازی فرایندهای نظارتی در سطح استان و تقویت شبکه نظارتی در دانشگاه تاکید کرد. در پایان این نشست، مدیران نظارت و ارزیابی نظرات خود را ارائه کردند و همچین دکتر رحیم صفری معاون مرکز نظارت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سواالت آنان پاسخ داد.